Užitočné informácie

Zrýchlenie správneho konania pri prevode nehnuteľnosti

Od 1. septembra 2009 došlo k viacerým zmenám týkajúcich sa katastra nehnuteľností. Jednou z nich je zrýchlenie katastrálneho konania v prípade, ak je zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo je autorizovaná advokátom.

Spisovanie zmlúv vo forme notárskej zápisnice bolo možné aj v minulosti. Novinkou je autorizácia zmlúv advokátom. Čo je teda autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti?

V rámci autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností advokát najmä spíše zmluvu a zistí totožnosť osôb, ktoré túto zmluvu uzatvárajú. Ďalej posúdi, či zákon umožňuje uzatvorenie takejto zmluvy a či uzatvorením zmluvy nedôjde ku vzniku škody. Zároveň, ak ide o kúpnu zmluvu, upozorní osoby uzatvárajúce zmluvu na platobné podmienky dohodnuté v zmluve. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii.  

V prípade autorizácie zmluvy advokátom už nie je potrebné osvedčenie podpisu osôb prevádzajúcich nehnuteľnosť, čo zrýchľuje proces uzatvárania zmluvy.   

Spísanie zmluvy vo forme notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom by malo viesť k zrýchleniu konania o vklade vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti. Pri takýchto zmluvách totiž zákon ukladá správe katastra menší rozsah povinností pri skúmaní zmluvy o prevode nehnuteľnosti ako pri zmluvách, ktoré takúto formu nemajú. Zároveň vyžaduje, aby správa katastra o návrhu na vklad rozhodla do 20 dní od podania návrhu. Nie je pritom potrené platiť zvýšený správny poplatok vo výške 265,50 € ako pri tzv. zrýchlenom vklade, o ktorom správa katastra rozhoduje do 15 dní, ale len bežný správny poplatok vo výške  66,- €.

 

Mgr. Martin Palkovič, advokát